S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Mária Vércseová - KreaMar
Petőfiho č. 85
94301 Štúrovo
tel: 0908 472249
fax: IČO 50518216 DIČ 1026551482 IČ DPH SK1026551482
marketing@kreamar.sk
Živ.reg.SR Okres.úrad.NZ.číslo. 420-29806

TOVAR V AKCII

bežná cena 3,99 EUR
naša cena 2,99 EUR
skladom
bežná cena 1,28 EUR
naša cena 0,95 EUR
skladom
bežná cena 2,59 EUR
naša cena 1,99 EUR
skladom

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Mária Vércseová - KreaMar

Miesto podnikania: Petőfiho č. 85, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 518 216,

email: marketing@kreamar.sk

pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu na internetovej adrese: www.kreamar.sk

zapísaná v živnostenskom registri SR, Okresný úrad Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 420-29806

 

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi.

OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je uzavretie kúpnych zmlúv a následné plnenie povinností z týchto kúpnych zmlúv, zabezpečenie zákazníckeho servisu, vybavenie prípadných reklamácii, prevádzkovanie eshopu, zabezpečenie súvisiacej obchodnej komunikácie, dodanie tovaru a účtovníctvo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je pri účeloch prevádzkovania eshopu, uzavretia zmlúv a plnenia povinností z uzavretých kúpnych zmlúv, zabezpečenie zákazníckeho servisu, zabezpečenie súvisiacej obchodnej komunikácie a dodanie tovaru oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ktorý spočíva v realizácii jeho podnikateľskej činnosti a v riadnom plnení vlastných zmluvných povinností. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy so spotrebiteľom sú poskytnuté osobné údaje spracované za uvedenými účelmi na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Pri účeloch účtovníctva a vybavenia reklamácii je právnym základom plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení apod. a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Z týchto dôvodov nie je Prevádzkovateľ povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov od dotknutej osoby a dotknutá osoba je povinná poskytnúť potrebné osobné údaje na splnenie hore vymenovaných účelov. Poskytnutie nevyhnutných osobných údajov je teda zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa okrem prípadov, kedy poskytnutie osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov (ako je vysvetlené vyššie) – vtedy sa jedná o zákonnú požiadavku Prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. e) nariadenia. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude mať za následok objektívnu nemožnosť plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa a za takéto konanie dotknutej osoby a s ním súvisiacu nemožnosť dodania tovaru alebo vzniku iných prekážok pri plnení jeho zmluvných povinností nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť. Ak sa osobné údaje spracúvajú podľa osobitných predpisov, ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť realizácie zmluvných a/alebo zákonných povinností Prevádzkovateľa a teda odstúpenie od zmlúv zo strany Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva výlučne kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia týchto osobných údajov: Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia, v prípade dodania tovaru Slovenská pošta, prípadne orgány verejnej moci. Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa majú s Prevádzkovateľom uzavreté sprostredkovateľské zmluvy, v ktorých je garantovaná primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov do krajiny mimo EÚ ani do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Rovnako Prevádzkovateľ nepoužije osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvných vzťahov, nakoľko ich poskytnutie sa odráža vo fakturačnej činnosti Prevádzkovateľa, príp. jeho sprostredkovateľov, ktorá podlieha lehotám uvedeným v platných právnych predpisoch, najmä zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. Po tejto lehote dôjde k skartovaniu písomných osobných údajov a výmazu osobných údajov na elektronických nosičoch vrátane ich záloh.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom:

Právo na prístup - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov

Právo na výmaz (na zabudnutie) - právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov

Právo namietať - právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

 

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zbiera a spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vyššie uvedené účely. Pokiaľ sa Prevádzkovateľ rozhodne spracúvať osobné údaje na iné ako uvedené účely, poskytne dotknutým osobám pred týmto spracúvaním informácie o tomto inom účele ako aj ostatné informácie vyžadované zákonom v týchto prípadoch.

ZDkwYjFl