S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Mária Vércseová - KreaMar
Petőfiho č. 85
94301 Štúrovo
tel: 0908 472249
fax: IČO 50518216 DIČ 1026551482 IČ DPH SK1026551482
marketing@kreamar.sk
Živ.reg.SR Okres.úrad.NZ.číslo. 420-29806

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.kreamar.sk

 

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho Mária Vércseová – KreaMar, miesto podnikania: Petőfiho č. 85, 94301 Štúrovo, IČO: 50 518 216, zapísaná v živnostenskom registri SR, Okresný úrad Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 420-29806 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcich, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Internetový obchod predávajúceho je umiestnený na webovej stránke na internetovej adrese www.kreamar.sk. VOP sa môžu meniť alebo aktualizovať, tým však nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych vzťahov uzavretých pred ich zmenou alebo aktualizáciou. 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim - podnikateľom sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim - spotrebiteľom sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria reklamačný poriadok a dodacie podmienky a že s nimi súhlasí. Dojednania odlišné od týchto VOP je možné dohodnúť individuálne s predávajúcim. Tieto osobitné dojednania majú prednosť pred VOP.

 

Užívateľský účet

Kupujúci si môže vytvoriť užívateľský účet kliknutím na funkciu „Nová registrácia“. Vytvorenie užívateľského účtu nie je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy. Pri registrácii je kupujúci povinný uviesť správne údaje. V prípade zmeny akéhokoľvek údaju je možné tieto údaje zmeniť kedykoľvek prostredníctvom svojho užívateľského účtu alebo emailom predávajúcemu.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený prostredníctvom užívateľského mena, ktoré tvorí zadaná emailová adresa a heslo.  Heslo je generované automaticky systémom a kupujúci ho obdrží na svojej emailovej adrese. Toto heslo odporúčame uchovať, pretože s ním sa kupujúci prihlasuje do svojho užívateľského účtu. Kupujúci je povinný chrániť heslo pred tretími osobami ako aj pred jeho zneužitím. V prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti z uzavretej kúpnej zmluvy alebo bude využívať užívateľský účet v rozpore so zákonom, je predávajúci oprávnený zrušiť tento užívateľský účet.

Kupujúci berie na vedomie, že prístup do užívateľského účtu nemôže byť nepretržitý a to najmä z dôvodu hardwarovej alebo softwarovej údržby.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže uzatvoriť objednávku aj bez vytvorenia užívateľského účtu. Pre objednanie tovaru kliknite myšou na „kúpiť“ pri vybranom tovare a ten bude vložený do nákupného košíka. Potom môžete pristúpiť k objednávke alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí kliknutím na funkciu „objednať“ v sekcii Nákupný košík. Po vyplnení dodacích a fakturačných údajov kliknite na funkciu „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci môže opraviť svoje fakturačné, osobné alebo dodacie údaje pred odoslaním objednávky prostredníctvom mailu zaslanému predávajúcemu v ktorom uvedie svoje správne údaje. Bez zbytočného odkladu Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov tovaru, cenu a náklady doručenia, spôsob platby a údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Podmienkou platnosti objednávky je správne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky. Doručením tohto potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k záväznému uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

 

Platobné a dodacie podmienky

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Predávajúci je platcom DPH. K objednávke účtujeme poštovné pri dodávke podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Platbu je možné vykonať na dobierku alebo vopred bankovým prevodom.

V prípade dobierky je platba splatná pri prevziatí tovaru, v prípade platby bankovým prevodom je splatnosť 3 dni. Originálna faktúra je vždy súčasťou doručeného balíku.

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Tovar posielame Slovenskou poštou. Tovar expedujeme spravidla do 7 dní odo dňa doručenia záväznej a správnej objednávky do našej elektronickej schránky, poprípade po autorizácii danej objednávky. Ak dôjde k akejkoľvek zmene v dodacej dobe, najmä kvôli nepredvídateľným udalostiam, predávajúci o tom okamžite informuje kupujúceho.

Tovar je dodávaný v kvalitných obaloch, aby neprišlo k poškodeniu. Ak dôjde k nutnosti opakovaného doručenia tovaru kvôli dôvodom na strane kupujúceho, náklady na opakovanú dopravu znáša kupujúci. Kupujúcemu odporúčame skontrolovať stav doručeného tovaru. V prípade zjavného porušenia obalu tovaru svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od dopravcu.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci – spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Za týmto účelom mu predávajúci poskytne ako súčasť dodania tovaru formulár na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu sa uplatní doručením formuláru na odstúpenie od zmluvy predávajúcemu poštou alebo na mailovú adresu predávajúceho avšak formulár musí byť podpísaný a naskenovaný. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. 

Predávajúci do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré prijal v súvislosti s objednávkou vrátane poštovného bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet určený kupujúcim. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho inak odovzdať predávajúcemu. Tovar má spotrebiteľ vrátiť v celosti, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať jeho stav a priloženú dokumentáciu. Spotrebiteľ má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. 

Predávajúci chce upozorniť Spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Ak je zákazníkom podnikateľ, odstúpenie od zmluvy sa spravuje Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, ak druhá strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy. Porušenie zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na obsah zmluvy alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné a teda nezakladá právo na odstúpenie od zmluvy. Podľa stavu tovaru sa postupuje ďalej v zmysle Obchodného zákonníka, t.j. dohodnú sa podmienky a spôsob vrátenia tovaru alebo iný postup v zmysle zákona.

 

Zodpovednosť za škodu a reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá pri jeho prevziatí vady. Reklamácie predávajúci vybavuje v pracovných dňoch cez e-mail alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. V žiadnom prípade nie je dovolené posielať vrátený tovar na dobierku, suma bude kupujúcemu zaslaná na ním uvedený bankový účet. Reklamácie sú posudzované v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, reklamácia tovaru sa spravuje Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi o ochrane spotrebiteľa, najmä ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka:

- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

- predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

- ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

- ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

- ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ak je kupujúcim podnikateľ, reklamácia tovaru sa spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, t. j. jej dĺžka je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamácia sa uplatňuje zaslaním reklamovaného produktu predávajúcemu na adresu miesta podnikania uvedenú v úvode týchto VOP spolu s priloženou faktúrou, ktorá bola s tovarom doručená kupujúcemu. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, musí obsahovať všetky časti a súčasti, balenie a pod. Reklamovaný tovar musí byť zabalený tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. O vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je uvedená vo zvlášť sekcii na tejto webovej stránke pod hlavičkou „Ochrana osobných údajov“. Zverejnením a sprístupnením týchto údajov si predávajúci ako Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracúváním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES súvisiacu so spracúvaním osobných údajov.

 

Alternatívne riešenie sporov so Spotrebiteľom

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgánom určeným pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Cieľom uvedeného zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a s minimálnymi nákladmi. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná. Podanie je možné adresovať na adresu: ars@soi.sk, prípadne poštou: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, link: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Záverečné ustanovenia

Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024, e-mail: nr@soi.sk

Ak niektoré ustanovenia týchto VOP alebo kúpnej zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ by pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

Kupujúci zároveň s odoslaním objednávky potvrdzuje, že má viac ako 16 rokov.

Prílohou týchto VOP je Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

V Gbelciach, dňa 21.05.2021

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Predávajúci: 

Mária Vércseová - KreaMar

Sídlo: Petőfiho č. 85, 94301 Štúrovo

IČO: 50518216

zapísaná v živnostenskom registri SR, Okresný úrad Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 420-29806

Email: marketing@kreamar.sk

 

Spotrebiteľ:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Číslo faktúry: .....................................................................................................................................

Dátum prijatia tovaru: .......................................................................................................................

Dôvod (nie je povinné): .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ........................................................................................................

Adresa spotrebiteľa: ..........................................................................................................................

Číslo účtu v tvare IBAN: ...................................................................................................................

Iné poznámky pre predávajúceho: .....................................................................................................

 

 

 

Podpis spotrebiteľa              .........................................................

 

Dátum:                                  .........................................................

UPOZORNENIE NA NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA

 

Predávajúci chce upozorniť Spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

MDNmYz